שינוי לתכנית ג/ 5900 וביטול תכנית ג/ 3223 ברקפת:

תוכנית ג/ 14108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית ג/ 5900 וביטול תכנית ג/ 3223 ברקפת:
מספר: ג/ 14108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
להתאים מצב סטטורי לקיים בפועל.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד מתעשיה לדרך ומדרך לתעשיה ולשפ"פ ושינוי יעוד משצ"פ לדרך.
קביעת זכויות ומגבלות בניה חדשות.
ביטול תכנית מס' ג/ 3223 מאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגברקפתרקפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19285חלק50
19738חלק186
19816חלק3, 5, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5900מושב שיתופי רקפת - שינוי ל- 3564שינוי
תוכניתג/ 3223שנוי יעוד לתחנת תידלוק -שגב יודפתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1071. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 833. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה18/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2003
קבלת תכנית21/07/2003