שינוי לתכנית ג/ 6540

תוכנית ג/ 15171

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית ג/ 6540
מספר: ג/ 15171
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מלאכה ותעשיה זעירה.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך מוצעת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15051חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 287תכנית מתאר -טבריהשינוי
תוכניתג/ 4716חלוקת שטחים ואופי הבינוי, טבריה עיליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1980. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים09/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח29/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2006תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 2533. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2005
קבלת תכנית17/11/2004