שינוי לתכנית ג/ 6931, קטע דרך 23, סלאמה

תוכנית ג/ 15635

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית ג/ 6931, קטע דרך 23, סלאמה
מספר: ג/ 15635
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הסדרת תוואי לקטע מדרך 23.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד קרקע המיועדת לכביש למגורים.
שינוי יעוד קרקע המיועדת למגורים לכביש.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19259חלק13, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/04/2007
קבלת תכנית14/07/2005