שינוי לתכנית מיתאר חוף אשקלון- שער הנגב- גבים יד מורדכי

תוכנית 6/ 02/ 234/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מיתאר חוף אשקלון- שער הנגב- גבים יד מורדכי
מספר: 6/ 02/ 234/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך ראשית ( מס' 34 או 138) והסדרת
הסתעפויות וצמתים ע"י שינויים ביעודי קרקע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןיד מרדכי

תיאור המיקום:
ישוב: ?
חוף אשקלון / שער הנגב
גוש:(980) א105 חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
597חלק6, 13
598חלק8-9, 18-32, 34-38, 41, 47-50
599חלק1-3, 13
600חלק8, 13
759כל הגוש
760חלק11
762כל הגוש
1127כל הגוש
1128חלק8-17, 21-23, 25
1129כל הגוש
1130חלק1
1131כל הגוש
1135כל הגוש
1289חלק1, 8-12, 20-22, 25-26, 33-37, 75, 81-82, 84-93
1675כל הגוש
1689כל הגוש
2824חלק2-4, 11
2850חלק1, 12, 20, 28, 30, 32-33, 35, 37-39
2851חלק2, 8-9, 17, 19-20, 25, 29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1995תאריך פרסום: 27/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4330. עמוד: 4712. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים07/08/1995תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/07/1995
קבלת תכנית21/06/1995
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/03/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/03/1995
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1994
החלטה בדיון בהתנגדויות19/05/1994
פרסום להפקדה ברשומות11/11/1993תאריך פרסום: 11/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4161. עמוד: 619. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1993.
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1993