שינוי לתכנית מיתאר - כביש עוקף באר טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מיתאר - כביש עוקף באר טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך מקומית
וסלולה.
ב. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
ג. קביעת הסתעפויות וצמתים.
ד. שינוי יעוד משטח חקלאי, משטח חקלאי מיוחד ומוסדות
ציבור לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
ישוב: באר טוביה
(דרך מקומית עוקפת מושב באר טוביה בין דרך מס' 3
לדרך מס' 4).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
311חלק
319חלק
320חלק
321חלק
322כל הגוש
323כל הגוש
324כל הגוש
325כל הגוש
326כל הגוש
334כל הגוש
335כל הגוש
336כל הגוש
337חלק
358חלק
2496חלק
2503חלק
2504חלק
2596כל הגוש
2598חלק
2599חלק
2745חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 08/02/1991.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/02/1991
פרסום לאישור ברשומות07/02/1991תאריך פרסום: 07/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3843. עמוד: 1246. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהתנגדויות06/11/1990
החלטה בדיון באישור תכנית05/11/1990
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1990תאריך פרסום: 01/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3778. עמוד: 3210. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 08/06/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/1990
החלטה בדיון בהפקדה26/02/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/02/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/02/1990
קבלת תכנית18/05/1989