שינוי לתכנית מיתאר - מכון טיהור

תוכנית 6/ 02/ 234/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מיתאר - מכון טיהור
מספר: 6/ 02/ 234/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מכון עירוני לטיהור
שפכים על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
ישוב: ?
חוף אשקלון - קטע צפוני לגבול השיפוט של העיר
אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
397חלק55-5654
401חלק89, 105-109, 113
1971חלק34
1972חלק8-9, 18, 29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/1995תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3102. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1994תאריך פרסום: 01/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4243. עמוד: 4919. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה07/02/1994
קבלת תכנית21/07/1993