שינוי לתכנית מפורטת "גני עומר"

תוכנית 14/ 03/ 102/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת "גני עומר"
מספר: 14/ 03/ 102/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת רובע מגורים לאוכלוסיה
מבוגרת על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב אטד - רחוב הכרם - רחוב ארז

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38573חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 77. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים04/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 04/09/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית31/07/1996
פרסום להפקדה בעיתונים02/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1996.
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1996תאריך פרסום: 01/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4405. עמוד: 3109. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/1996
החלטה בדיון בהפקדה18/03/1996
קבלת תכנית01/11/1995