שינוי לתכנית מפורטת בחוף רובע יא'

תוכנית 3/ 02/ 101/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מפורטת בחוף רובע יא'
מספר: 3/ 02/ 101/ 74
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מלונאות ונופש
על ידי שינויים ביעודי קרקע איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת הבעלים וקביעת הנחיות, מגבלות והגדרת
זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
חוף הים - רובע יא'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
ישות כללית3/ 03/ 118/ 01בקשת היתר עבור 2 קיוסקים בחוף הים רובע יא'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/10/2002תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 136. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות11/09/2000
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5522. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים27/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1999
קבלת תכנית14/10/1997