שינוי לתכנית מפורטת ג/במ/ 221 המאושרת דמיידה

תוכנית ג/ 15708

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מפורטת ג/במ/ 221 המאושרת דמיידה
מספר: ג/ 15708
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטחים ומתן הוראות לשינוי יעוד לשטחים למשק, תעשייה, ספורט, מתקנים הנדסיים, שצ"פ, מגוריםולדרכים.
הסדרה נקודתית של אזור " מגורים" ללא תוספת יח"ד.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע למבני משק,תעשיה,ספורט,הרחבת בית עלמין,שטח חקלאי מיוחד שצ"פ,ומגורים,
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הנחיות אדריכליות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבדמאידהדמיידה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12213חלק21
17555חלק71-6, 8-9, 13, 16-18, 20-21, 26
17556חלק1, 9, 20-23, 35
18555חלק32-33, 37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 221תכנית מפורטת דמיידהשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3083. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים17/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/02/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/12/2011
החלטה בדיון בוולק"ח01/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2417. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים26/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2005
קבלת תכנית22/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה