שינוי לתכנית מפורטת מאיזור מגורים ג' לחניה משולבת אילת

תוכנית 2/ 03/ 138/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת מאיזור מגורים ג' לחניה משולבת אילת
מספר: 2/ 03/ 138/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע של המגרשים מס' 218 ג' ו-217 א'
ממגורים ג' לחניות משולבות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גוש- 40050
מספרי החלקות: דרך משולבת מס' 7 ח"ח 304 ו- 305.
דרך מס' 11 (רחוב הצאלון) ח"ח 312.
מגרש 218 ג' - חלקה 238 מגרש 217א' - חלקה 247).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40050חלק238, 247, 284, 287, 294, 304-305, 312
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/03/1997תאריך פרסום: 02/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4499. עמוד: 2420. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות14/03/1994
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1992תאריך פרסום: 10/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4065. עמוד: 614. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1992תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1992.
החלטה בדיון בהפקדה06/07/1992
קבלת תכנית02/12/1991