שינוי לתכנית מפורטת מושב משואות יצחק

תוכנית 6/ 03/ 143/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת מושב משואות יצחק
מספר: 6/ 03/ 143/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורים ויעודי קרקע למימושים שונים בתחום התכנית בהתאם למצב קיים ופיתוח הישוב בעתיד.
ב. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ג. קביעת הוראות בניה שונות לבתי מגורים, מבני ציבור, שרותים, מבני משק ותעשיה, באזורים בהם הבניה מותרת.
ד. ביטול חלוקה קיימת וקביעת חלוקה חדשה.
ה. תכנית זו הוכנה לפי סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2906כל הגוש
2907כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 395. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/1987תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1987. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1986תאריך פרסום: 07/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. עמוד: 2686. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/1986תאריך פרסום בעיתון: 09/06/1986. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית19/05/1986