שינוי לתכנית מפורטת מס' 171

תוכנית תא/ 1652

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מפורטת מס' 171
מספר: תא/ 1652
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתיר סידור משרד לאדריכל במרתף תחתון של הבנין
הקיים על החלקה המפורטת בסעיף 2 דלעיל, ולשנות בהתאם
לכך את התכנית המפורטת מס' 171 על שינוייה, (להלן
התכנית הראשית) אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה נתפרסמה
בעתון הרשמי מס' 1562 מיום 47 / 3 / 13

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6212חלק667
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/12/1973
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/1973תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1973.
פרסום להפקדה ברשומות28/06/1973תאריך פרסום: 28/06/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1929. עמוד: 1. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה09/04/1973
קבלת תכנית16/11/1972