שינוי לתכנית מפורטת מס' 618

תוכנית תא/ 1623

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת מס' 618
מספר: תא/ 1623
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור מגורים מיוחד ואופן הבנוי בו לגבי חלקה
79 בגוש 7093 ולשנות ע"י כך את התכנית המפורטת מס'
618 על שינוייה, להלן התכנית הראשית, אשר ההודעה
בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1772
מיום 71 / 11 / 4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7093חלק79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1974תאריך פרסום: 02/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2013. עמוד: 1557. שנה עברית: התשלד .
פרסום לאישור בעיתונים15/05/1974תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1974.
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/1973
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/1972תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1972.
פרסום להפקדה ברשומות21/12/1972תאריך פרסום: 21/12/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1882. עמוד: 1. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה07/08/1972
קבלת תכנית14/06/1972