שינוי לתכנית מפורטת - מעלות

תוכנית ג/ 2929

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - מעלות
מספר: ג/ 2929
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח מיועד למפעל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא

תיאור המיקום:
ישוב: מעלות-תרשיחא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18377כל הגוש
18383כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2193אזור תעשייה במעלותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/1980תאריך פרסום: 31/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2648. עמוד: 2169. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/1978
פרסום להפקדה ברשומות11/09/1977תאריך פרסום: 11/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2366. עמוד: 8. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה28/03/1977
קבלת תכנית04/01/1977