שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אבן שמואל - שפיר

תוכנית 6/ 03/ 132/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אבן שמואל - שפיר
מספר: 6/ 03/ 132/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעודי הקרקע לשימושים שונים.
ב. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות
ג. קביעת הוראות בניה שוטנות באזורים בהם הבניה
מותרת.
ד. קביעת חלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראבן שמואל

תיאור המיקום:
ישוב: אבן שמואל
מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3029כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/06/1991תאריך פרסום: 13/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3888. עמוד: 2729. שנה עברית: התשנא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/06/1991
פרסום לאישור בעיתונים17/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1991
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1990תאריך פרסום: 16/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3816. עמוד: 564. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 07/11/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/10/1990
החלטה בדיון בהפקדה07/05/1990
קבלת תכנית07/05/1990