שינוי לתכנית מתאר בני שמעון - תחנת דלק בכניסה המערבית רהט

תוכנית 7/ 02/ 305/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר בני שמעון - תחנת דלק בכניסה המערבית רהט
מספר: 7/ 02/ 305/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לשרותי דרך (תחנת
תדלוק) על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
ישוב: רהט
גוש 100230 ח"ח 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
230002חלק1-3, 6, 8, 12
234003חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3856. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים21/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/06/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/1996
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. עמוד: 2330. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה20/11/1995
קבלת תכנית01/03/1995