שינוי לתכנית מתאר חש/ 10/ 2 - תיקון כביש 561.

תוכנית חש/ מק/ 10/ 2/ 3/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר חש/ 10/ 2 - תיקון כביש 561.
מספר: חש/ מק/ 10/ 2/ 3/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי לכביש 561 בין חתכים 90-58 לצורך שיפור גאומטרי ע"י שינוי ייעוד קרקע חקלאית. ללא שינוי סה"כ השטחים בכל ייעוד קרקע.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת מקום לקטע מכביש 561 בין חתכים 58-90 בתחום מ.א. חוף השרון.
2. שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעוד דרך מוצע, ושינוי יעוד דרך ליעוד קרקע חקלאית.
3. קביעת תכניות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב,ניקוז תקשורת, חשמל, גז וכו'.
4. קביעת הוראות ומגבלות לשימושי הקרקע הנובעים מהדרך.
5. קביעת הוראות לפיתוח ושיקום נופי.
6. תאום להסדרת תשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרון

תיאור המיקום:
כביש 561 בקצה המזרחי של המועצה האזורית חוף השרון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7935חלק12, 16, 18, 26
7936חלק39, 53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחש/ 10/ 2מתאר מועצה אזורית חוף השרוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה06/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2007תאריך פרסום: 26/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5645. עמוד: 2159. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2007