שינוי לתכנית מתאר מגרש מס' 10 - שכ' מערב 7 - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר מגרש מס' 10 - שכ' מערב 7 - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין דרומי מ- 5.0 מ' ל- 4.5 מ' ובקו בנין
מזרחי מ- 3.0 מ' ל- 2.0 מ', במגרש מס' 10 וקביעת
זכויות בניה ע"פ התקנות החדשות (חישוב שטחים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שכ' מערב 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40073כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/1995תאריך פרסום: 28/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4365. עמוד: 1047. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים14/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות13/07/1995תאריך פרסום: 13/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4319. עמוד: 4067. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה06/02/1995
קבלת תכנית03/10/1994