שינוי לתכנית מתאר עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית המבוססת על תכניות מדידה מעודכנות
של אגף המדידות וכן על עדכוני גבולות וחלקות פנימיות במגרשים
על פי תכניות מתאר ותכניות מפורטות מאושרת,
וקביעת הנחיות בניה הכוללות את השינויים בתכניות המפורטות הנ"ל
שאושרו עד להפקדת תכנית זו.
ב. קביעת שינויים ביעודי קרקע שלא אושרו בתכניות המפורטות הקודמות
כמפורט להלן:
1. שינוי עוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ולשטח לבנייני ציבור.
2. שינויי יעוד מאזור מגורים א' לשטח לבנייני ציבור ולשבילים להולכי רכל.
3. שינוי יעוד משביל להולכי רגל ומשטח ציבורי פתוח לשביל עם גישה מוטורית שרוחבה המינימלי יהיה 3 מ'.
4. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א' ולשביל להולגי רגל.
5.שינוי קו בניין צידי מ- 3 מ' ל- 0.0 מ' לבניינים משותפים במגרשים
חד משפחתיים (מצב קיים).
6. שינויים ברוחב דרכים.
7. שינוי בגודל מגרש מינימליץ
ג. קביעת הנחיות בניה ליעודים החדשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38563חלק
38564חלק
38565חלק
38569חלק
38570חלק
38571חלק
38572חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 6שינוי קו בנין צדדי במגרש 330שינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרשינוי
תוכנית14/ 02/ 100תכנית מתאר עומרשינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 14שינוי בקו בניין צדדי - רחוב רותם 37 - עומרשינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 15שינוי בהנחיות - פרגולות + סככה לרכב - עומרשינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 12שינוי בקו בניין צדדי - רחוב פלפלון - עומרשינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 13שינוי בקו בניין צדדי (רחוב פלפלון 25 ) - עומרשינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 5תיקון לתכנית מתאר עומרשינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 3חלוקה מחדש - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 8אחוזי וקוי בניה - 28 יחידות דיור - רחוב נרקיס - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 11בקשה הקלה להקטנת רוחב מדרכה - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 18שינוי יעוד ממגורים למגרש ציבורי מגרשים מס' 542, 541 - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 19שינוי יעוד מדרך ציבורית לשטח פרטי פתוח - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 21תיקון לתכנית מפורטת בחלק הצפוני - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 25מועדון נוער - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 24שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור - מעון יום - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 23שינוי קו בנייןקדמי מ- 5 מ' ל- 4.5 מ' במסגרת אחוזי הבניה המותרים - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 30שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 33תיקון בקו בניין אחורי וצדדי - דימונהשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 36שינוי בקו בניין אחורי - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 35/ אשינוי בקו בניין קדמי - רחוב אשל 144 - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 38שינוי בקו בניין בחציד צד - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 37שינוי בקו בניין ובאחוזי בניה - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 42שינוי בקו בניין חזיתי - רחוב פלפלון - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 41שינוי קו בנייין צידי - רחוב פלפלון מספר 29 - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 4067 מגרשים - בנה ביתך ד' - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 35שינוי בקו בניין - רחוב אשל 144 - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 46שינוי בקוי בנייו בעת פיצול מגרש -עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 49שינוי משטח ציבורי פתוח לשביל - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1990תאריך פרסום: 25/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3753. עמוד: 2301. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/1990
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/1990
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1989. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1989. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1989.
פרסום להפקדה ברשומות18/05/1989תאריך פרסום: 18/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3659. עמוד: 3079. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה20/02/1989
קבלת תכנית01/02/1989