שינוי לתכנית מתאר - אזור התעשיה בקמה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר - אזור התעשיה בקמה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקצאת שטח לתכנון בית
חולים סעודי - מרכז גריאטרי ע"י שינויים ביעודי
קרקע.
ב. יצירת מסגרת תכנונית להקצאת שטח לתכנון מלונית
(מוטל) ע"י שינויים ביעודי הקרקע.
ג. החזר שטח שווה לשטח המיועד בסעיף קטן א ו- ב
כשטח ציבורי פתוח.
ד. יצירת מסגרת תכנונית לקביעת זכויות הדרך לרח'
ז'בוטינסקי מצומת רח' בני ברית במזרח ועד צומת
רח' הראשונים במערב.
ה. יצירת מסגרת תכנונית לקביעת זכויות הדרך לכביש S
מצומת רח' אורט במערב ועד צומת רח' בני ברית
במזרח.
ו. יצירת מסגרת תכנונית לקביעת זכויות הדרך לשדרות
הרצל מרח' ז'בוטינסקי בדרום ןעד כביש S צפון.
ז. יצירת מסגרת תכנונית לקביעת זכויות הדרך לכביש
Z מרח' ז'בוטינסקי צפונה.
ח. לקבוע תקנות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2062חלק
2064חלק
2065חלק
2077חלק
2086חלק
2453חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/1997תאריך פרסום: 22/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4523. עמוד: 3577. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים05/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 05/05/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/04/1997
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1997
פרסום להפקדה ברשומות30/01/1997תאריך פרסום: 30/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4486. עמוד: 1863. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/1997
החלטה בדיון בהפקדה11/12/1995
קבלת תכנית21/09/1995