שינוי לתכנית מתאר - חניון דרך צ.ו.ק.

תוכנית 6/ 02/ 234/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר - חניון דרך צ.ו.ק.
מספר: 6/ 02/ 234/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור תיירות על ידי שינוי ביעודי קרקע
ובהנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןיד מרדכי

תיאור המיקום:
ישוב: ?
יער יד מרדכי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2824חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/1996תאריך פרסום: 12/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4443. עמוד: 4874. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2366. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה08/05/1995
קבלת תכנית16/06/1994