שינוי לתכנית מתאר - תחנת דלק ליד להבים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר - תחנת דלק ליד להבים
מספר: 7/ 02/ 305/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שטח לשירותי דרך (תחנת תדלוק) ע"י שינויים
ביעודי קרקע לקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
תחנת תדלוק ליד להבים
גוש: 100222 ח"ח 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
222001חלק1, 15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/1995תאריך פרסום: 28/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4365. עמוד: 1048. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים14/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות15/06/1995תאריך פרסום: 15/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4313. עמוד: 3716. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 11/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/05/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה14/11/1994
קבלת תכנית21/08/1994