שינוי לתכנית מתאר - תחנת תדלוק כפר עזה

תוכנית 7/ 02/ 303/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר - תחנת תדלוק כפר עזה
מספר: 7/ 02/ 303/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבכפר עזה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר עזה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
901חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/1996תאריך פרסום: 28/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4386. עמוד: 2029. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים09/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית01/01/1996
פרסום להפקדה ברשומות27/08/1995תאריך פרסום: 27/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4330. עמוד: 4711. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1994
קבלת תכנית02/10/1994