שינוי לתקנון תכנית ג/ 9150 - לוטם

תוכנית מש/ מק/ 9150/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתקנון תכנית ג/ 9150 - לוטם
מספר: מש/ מק/ 9150/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
11.1. שינוי תקון בהתייחס לקווי בניה צידיים ( בין המגרשים לבין המגרש לשצ"פ) באזור מגורים א' שיוגדר כ- 3 מטר במקום 4 מטר בתקנון הקיים.

11.2. הסדרת מערכות תקשורת טל"כ כמערכות תת קרקעיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלוטם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19263חלק27-28, 39-4022, 29, 34, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9150שטח פיתוח לקיבוץ לוטם ולישוב קהילתי לוטם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/2002תאריך פרסום: 24/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5121. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים19/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2001תאריך פרסום: 22/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5005. שנה עברית: התשסא .