שינוי מאזור בניני משק לדרך,בטול קטע מדרך קיימת והפיכתה לאזור מגורים.

תוכנית בר/ 80/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מאזור בניני משק לדרך,בטול קטע מדרך קיימת והפיכתה לאזור מגורים.
מספר: בר/ 80/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי מאזור בניני משק לדרך. 2. בטול קטע מדרך קיימת והפיכתה לאזור מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
קיבוץ גבעת ברנר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3662חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 80/ 6שינוי ייעוד מאזור בנייני משק לאזור מגורים. שינוי רצועת ירק בהתאם להנל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/1975תאריך פרסום: 13/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2097. שנה עברית: התשלה .