שינוי מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'

תוכנית 21/ 02/ 101/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'
מספר: 21/ 02/ 101/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת אזור מגורים ב' ושינוי מגבלות בניה ע"י
שינויים מתאימים מהתכנית הקודמת המאושרת ביעודי
קרקע והנחיות בניה
ב. שינוי דרך מתוכננת בפטיש הסיבוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/06/1991תאריך פרסום: 13/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3888. עמוד: 2729. שנה עברית: התשנא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/06/1991
פרסום לאישור בעיתונים03/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1991
פרסום להפקדה ברשומות14/09/1990תאריך פרסום: 14/09/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3799. עמוד: 3878. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1990.
החלטה בדיון בהפקדה16/07/1990
קבלת תכנית14/01/1990