שינוי מאזור מגורים 5 למגורים מיוחד וקביעת הוראות להקמת בניין חדש-ראס אלעמוד

תוכנית 10016

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מאזור מגורים 5 למגורים מיוחד וקביעת הוראות להקמת בניין חדש-ראס אלעמוד
מספר: 10016
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5 לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת הוראות בינוי לתוספת יח"ד אחת חדש מעל בניין מס' 1 הכל בהתאם לנספח הבינוי מס' 1, ובתחום קווי הבניין המסומנים בתשריט בקו נקודה בטוש אדום, ובהתאם לקיים בשטח.
ג. קביעת הוראות להקמת בניין חדש מס' 2 בן 2 קומות לשם יצירת יח"ד אחת חדשה (פנטהאוז) הכל בהתאם לנספח הבינוי מס' 1, ובתחום קווי הבניין המסומנים בתשריט בקו נקודה בטוש אדום, ובהתאם לקיים בשטח.
ד. קביעת הוראות לתוספת יח"ד אחת חדשה מעל בניין מס' 3 הקיים, הכל בהתאם לנספח הבינוי מס' 1, ובתחום קווי הבניין המסומנים בתשריט בקו נקודה בטוש אדום, ובהתאם לקיים בשטח.
ה. קביעת שטחי בנייה מרביים לבניה המוצעת בשטח החלקה ל- 684.17 מ"ר מהם 628.30 מ"ר שטחים עיקריים.
ו. קביעת מספר קומות וגובה בנייה מרבי ומס' יח"ד מרבי.
ז. קביעת קווי בניין מרבים לבניה כאמור לעיל.
ח. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח התכנית.
ט. קביעת הוראות בגין בניין להריסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםראס אל עמוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2668תכנון הכפר ראס אל עמודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/11/2004
קבלת תכנית12/09/2004