שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר מגורים.

תוכנית שד/ 213/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר מגורים.
מספר: שד/ 213/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור פיתוח לאזור מגורים.
ב.קביעת זכויות והוראות בניה.
ג. קביעת קווי בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןגני עםגני עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6449חלק131
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 213/ 4.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 21. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/08/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/05/2007
החלטה בדיון באישור תכנית07/08/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3423. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/04/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/05/2005
קבלת תכנית20/04/2005