שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר.

תוכנית שד/ 213/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר.
מספר: שד/ 213/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי יעוד מאזור פתוח לאזור משק עזר.
ג. קביעת מספר יח"ד לחלקה סה"כ 1 יח"ד.
ד. קביעת הוראות בניה.
ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןגני עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6449חלק152
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 213/ 4.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2006
קבלת תכנית13/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200701310/07/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601120/06/2006