שינוי מאזור ש.צ.פ. למגורים, הסדרת אחוז הפקעה כחוק, קביעת הוראות הבניה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 228

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מאזור ש.צ.פ. למגורים, הסדרת אחוז הפקעה כחוק, קביעת הוראות הבניה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 228
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח למגורים ג'.
2. קביעת שטח מגרש מינימאלי ל- 380 מ"ר.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7864חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ 7/ 1/ 125/ אשינוי יעוד קרקע ממגורים ג' לאזור ספורטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/2007תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1071. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/10/2007
החלטה בדיון באישור תכנית12/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1264. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2005
קבלת תכנית30/05/2005