שינוי מאיזור מגורים א' לאיזור מסחרי

תוכנית 21/ 03/ 102/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מאיזור מגורים א' לאיזור מסחרי
מספר: 21/ 03/ 102/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור משולב
(מסחרי+מגורים)
ב. קביעת הנחיות בניה (קוי בניה ואחוזי בניה)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
רח' סיני 13

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1897חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/1990תאריך פרסום: 26/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3819. עמוד: 631. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית15/10/1990
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1990.
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1990תאריך פרסום: 01/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3778. עמוד: 3208. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה04/06/1990
קבלת תכנית14/01/1990