שינוי מחקלאי ל: מגורים א' לדרך, לש.צ.פ, לש.ב.צ. קביעת קוי בניין למבנה קיים.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מחקלאי ל: מגורים א' לדרך, לש.צ.פ, לש.ב.צ. קביעת קוי בניין למבנה קיים.
מספר: מש/ 8/ 1/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
2. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לדרך.
3. שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לשצ"פ ולשביל.
4. קביעת קווי בניין למבנה קיים לפי המצב הקיים.
5. סה"כ יח"ד בתכנית 47,מתוכן 41 יח"ד חדשות.
6. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
6. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמראבתאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8657חלק29, 41, 43, 46-48, 50, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1003איבתאן.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4593. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה24/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/12/2005
קבלת תכנית07/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה