שינוי מחקלאי למגורים א' בגוש 8657 חלק מחלקה 14.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מחקלאי למגורים א' בגוש 8657 חלק מחלקה 14.
מספר: מש/ 8/ 1/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
*. שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים ולשטחי ציבור.
*. חלוקה בהסכמת הבעלים .
*. קביעת זכויות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
* שינוי יעוד מחקלאי למגורים עם זיקת הנאה למעבר לציבור ברוחב 2 מ'.
* שינוי יעוד מחקלאי לשטח למבני ציבור.
* חלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים.
* קביעת זכויות והוראות בניה.
* שינוי יעוד שטח חקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
התכנית ממזרח לכביש 574 בכניסה ע"י המועצה בישוב מרגה, ישוב מישובי זמר.
שכונה: אלמרגי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8657חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ במ/ 8/ 1/ 1004מרג'השינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות16/01/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 715. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/11/2009
פרסום להפקדה בעיתונים16/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/09/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2007
קבלת תכנית18/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים108415/11/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200800221/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה