שינוי מחקלאי למגורים ב' מיוחד,קביעת:זכויות בניה,בינוי, יח"ד,דרכים,מגרשים לצ.צב

תוכנית הצ/ 1/ 1/ 393

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מחקלאי למגורים ב' מיוחד,קביעת:זכויות בניה,בינוי, יח"ד,דרכים,מגרשים לצ.צב
מספר: הצ/ 1/ 1/ 393
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית מתאר הצ/ 1/ 1/ 212/ א כדלקמן:

א. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק.
ב. שינוי יעוד קרקע מחקלאי לאזור מגורים ב' מיוחד.
ג. קביעת זכויות בניה.
ד. קביעת בינוי .
ה. קביעת יח"ד.
ו. קביעת דרכים.
ז. קביעת מגרשים לצרכי ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאבן יהודהאבן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8020חלק52-54
8021חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 122תכנון כוללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2006
קבלת תכנית28/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601204/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601120/06/2006