שינוי מחקלאי למגורים וממגורים לחקלאי ע"י שינוי גבול חצר המגורים שבחלקה א.

תוכנית בר/ 138/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מחקלאי למגורים וממגורים לחקלאי ע"י שינוי גבול חצר המגורים שבחלקה א.
מספר: בר/ 138/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודי קרקע מחקלאי למגורים וממגורים לחקלאי על ידי שינוי גבול חצר המגורים שבחלקה "א" כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבית חלקיהבית חלקיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4725חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 138/ 2תוכנית בר/ 138/ 2שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/11/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/11/2005
קבלת תכנית09/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200502320/12/2005