שינוי מיקום שביל ופתיחתו כפי שנמצא בשטח ובהתאם לבעלויות.

תוכנית טר/ 1277

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מיקום שביל ופתיחתו כפי שנמצא בשטח ובהתאם לבעלויות.
מספר: טר/ 1277
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מיקום שביל ופתיחתו כפי שנמצא בשטח ובהתאם לבעלויות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טיירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק17-19
7779חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/1983תאריך פרסום: 03/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2899. עמוד: 939. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה ברשומות03/12/1981תאריך פרסום: 03/12/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2766. עמוד: 321. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית03/12/1981