שינוי מיקום שטחים למבני ציבור ושצ"פ - שדרות

תוכנית 21/ מק/ 2019

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מיקום שטחים למבני ציבור ושצ"פ - שדרות
מספר: 21/ מק/ 2019
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מיקום שטחים למבני ציבור ושצ"פ בהסכמת הבעלים
בהתאם לסעיף 62 א סימן 1 ללא שינוי סה"כ
השטח המיועד לכל אחד מן השימושים לצורך בנית בית כנסת
במגרש 907 ובנית מתנ"ס במגרש 913.
קביעת הוראות בניה תנאים להוצאת היתרי בניה וקוי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1881חלק
1884חלק
2481חלק86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ במ/ 3בנית מגורים שדרותשינוי
תוכנית21/ 03/ 102/ 21/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור לבנייני ציבור - שדרותשינוי
תוכנית21/ 03/ 104/ 4יעוד שטח למועצה מקומית ומועצה דתית - שדרותשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002