שינוי ממגורים א' למגורים ב',שינוי יעוד שטח המיועד ליער למגורים א 1 ולשצפ.

תוכנית אל/ 195/ 3/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ממגורים א' למגורים ב',שינוי יעוד שטח המיועד ליער למגורים א 1 ולשצפ.
מספר: אל/ 195/ 3/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים א', הכולל 24 יח"ד צמודי קרקע דו משפחתיים וטוריים, לאזור מגורים ב', בניה רוויה הכוללת תוספת של 36 יח"ד.
2. שינוי ייעוד משטח יער לשטח אזור מגורים א' 1 הכולל 11 יח"ד צמודי קרקע חד משפחתיים ושטח ציבורי פתוח.
3. איחוד חלקות קיימות וחלוקה חדשה כמפורט בתשריט ובנספח א' בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה בהסכמת בעלים.
4. התכנית קובעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
שכונת הקוטג'ים ברובע A בשני אתרים. האחד לצד הרחובות הב"ח, רבי יהושע, והמהרש"ל, השני לצד רחוב גמליאל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5763חלק37-4345, 55-56, 58-59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1770. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט30/01/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות26/11/2006
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים13/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4553. שנה עברית: התשסו .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/2005
החלטה בדיון בוולק"ח18/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/12/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/12/2003
קבלת תכנית01/12/2003