שינוי ממגורים ב' לג',הגדלת מס' יח"ד,תוספת קומה חלקית,הקטנת קו בנין למרפסות בלב

תוכנית רח/ 1250/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ממגורים ב' לג',הגדלת מס' יח"ד,תוספת קומה חלקית,הקטנת קו בנין למרפסות בלב
מספר: רח/ 1250/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד הקרקע ממגורים ב' למגורים ג'.
2. הגדלת מס' יחידות הדיור מ 6 יחידות ל 9 יחידות למגרש.
3. הגדלת אחוזי הבניה מ- 110 אחוז למגרש ל- 135 אחוז לבניה.
4. הקטנת קו בניין למרפסות בלבד מ- 5 מ' ל- 3 מ' לחזית רחוב הרשנזון בלבד, בתנאי שרוחבן לא יעלה על 4 מ' וסידורן זו מעל זו.
5. תוספת קומה חלקית כך שיהיו 4 קומות+ קומת עמודים+דירת גג.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהרשנזון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3701חלק450
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 302. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1902. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/05/2005
קבלת תכנית01/05/2005