שינוי ממגורים ג ו- ב, ש.ב.צ, ש.צ.פ, ודרכים, למגורים ד-1, ש.ב.צ, ש.פ.פ ודרכים.

תוכנית נת/ 750/ 7/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ממגורים ג ו- ב, ש.ב.צ, ש.צ.פ, ודרכים, למגורים ד-1, ש.ב.צ, ש.פ.פ ודרכים.
מספר: נת/ 750/ 7/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים ושינוי לבינוי ע"י הגדלת זכויות אחוד מגרשי הבניה למגורים למגרש אחד
שינוי הבינוי מבניה טורית 6-8 ק' למבנים בודדים בני 10 ו- 14 קומות.
שינוי מקום השב"ב והגדלתו ע"י הפיכת מגרש ממגורים לשב"ב, הגדלת השצ"פ המרכזי וקביעת שצ"פ פינתי בצומת דגניה/ סיוון . קיצור והרחבת הדרך המשולבת.
עיקרי הוראות התכנית:
א. אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי יעוד ממגורים ג' ומגורים ב', שטח לבנייני צבור שטח צבורי פתוח ודרכים לאזור מגורים ד' 1, שטח לבנייני צבור, שטח פרטי פתווח, שטח צבורי פתוח ודרכים משולבות.
ג. הגדלת מס' יח"ד מ- 148 ל- 182 יח"ד.
ד. שינוי לבינוי.
ה. הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שרות.
ו. שינוי מס' קומות מ- מרתף + 6 ו- 8 ק' כולל ק' עמודים וחדרים על הגג. ל- 2 ק' מרתף +8 ו- 12 קומות מעל קומת עמודים כפולה חלקית.
ז. קביעת הוראות ומגבלות בניה.
ח. שינוי קווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהדרך דגניה, ליבר זאב, סיוון

תיאור המיקום:
בניה חדשה - נבו - מזרח נתניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9089חלק11, 19, 22, 56, 63, 67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 750/ 7שטח ספורט, מלאכה, בית עלמין.שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ מק/ 400/ 7/ 96/ במרתף בקונטור המגרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/06/2007
קבלת תכנית27/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200800926/05/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200701310/07/2007