שינוי ממגורים ג' מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,למגורים מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,ש.פ.פ תוספת יח"ד.

תוכנית נת/ 750/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ממגורים ג' מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,למגורים מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,ש.פ.פ תוספת יח"ד.
מספר: נת/ 750/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי יעוד מ-מגורים ג' מיוחד, שטח ציבורי פתוח (שצ"פ), שטח לבנייני ציבור (שב"צ) ודרך קיימת ל-מגורים מיוחד, שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) , שטח לבנייני ציבור (שב"צ) שטח פרטי פתוח (שפ"פ) , דרך משולבת ודרך קיימת.
ג. תוספת יחידות דיור מ- 254 יחידות דיור ל- 276 יחידות דיור.
ד. תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות.
ה. קביעת מספר קומות.
ו. שינוי לבינוי.
ז. קביעת קווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהקלוזנר, שפיגלמן אברהם

תיאור המיקום:
בין רח' קלאוזנר כביש דגניה ורח' שפגלמן, מזרח נתניה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8006חלק40-45, 148173
9901חלק35
9902חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ במ/ 750/ 6נתניה.שינוי
תוכניתנת/ 750חורשת הסרנג'נטיםשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2010תאריך פרסום: 30/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6091. עמוד: 3068. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים07/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/04/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/03/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות26/07/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3156. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/12/2005
קבלת תכנית27/11/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה