שינוי ממסחרי למגורים ודרכים ומשטח למבנה ציבור למגורים ודרכים.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 227

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ממסחרי למגורים ודרכים ומשטח למבנה ציבור למגורים ודרכים.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 227
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד הקרקע מציבורי ומסחרי לדרכים ומגורים א + ב.
עיקרי הוראות התכנית:
א. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת כל הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי ייעוד קרקע ממסחרי למגורים א (סה"כ 14 יח"ד) ומגורים ב (סה"כ 5 יח"ד), מציבורי למגורים, מציבורי לדרך. (הקרקע תוחזר לבעלים בהתאם לסעיף 196 א' לחוק התכנון והבניה). בסה"כ בתחום התכנית 19 יח"ד.
ג. קביעת קווי בניה והוראות עיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
דופן מערבית של רח' הפרדס עד לפינת רח' הרימון.

קואורדינטה מערב מזרח - Y - 193000
קואורדינטה דרום צפון - X - 684700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7792חלק9132, 35, 90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 120קרקע פרטיתשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4790. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים08/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 883. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2007
קבלת תכנית19/02/2006