שינוי ממשקי עזר למגורים, בכל מגרש תותר יח"ד דיור אחת.

תוכנית גז/ 41/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי ממשקי עזר למגורים, בכל מגרש תותר יח"ד דיור אחת.
מספר: גז/ 41/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקה חדשה בהסכמת בעלים.
2. שינוי ייעוד ממשקי עזר למגורים. בכל מגרש תותר יח"ד דירו אחת.
3. שינוי ייעוד מחקלאי משקי ב' למגורים. בכל מגרש תותר יח"ד אחת.
4. שינוי תוואי קו הגבול בין השטח שייעודו חקלאי משקי- ב' ובין השטח שייעודו חקלאי משקי א' ללא שינוי סה"כ שטח הכולל של היעודים.
5. קביעת הוראות בניה.
6. הריסת מבני משק ישנים.
7. שינוי קו בניין מזרחי לדרך פנימית מספר 4 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)בן שמן )מושב(

תיאור המיקום:
גוש ישן: 4065
חלקה ישנה: 34 ו- 75

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5705חלק3, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 41/ 5בן שמןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/11/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/11/2004
קבלת תכנית31/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501720/09/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500111/01/2005