שינוי מספר חלקות למגורים ושינויי יעוד - מושב אדרת

תוכנית מי/ 533/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מספר חלקות למגורים ושינויי יעוד - מושב אדרת
מספר: מי/ 533/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. -1 שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד, מאיזור חקלאי
ומשצ"פ ,לאזור- למגורים, לשטח מבני ציבור
ולשביל ציבורי.
ב. -2 שינוי יעוד משצ"פ לאיזור חקלאי ושפ"פ.
ב. קביעת הוראות בניה חדשות בתחומי המגורים השונים.
ג. התויית דרכים חדשות.
ד. חלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאדרת

תיאור המיקום:
ישוב: אדרת
שטח בין קואורדינטות אורך 950 / 149 - 000 / 149
ובין קואורדינטות רוחב 200 / 119 - 000 / 118 .
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34286חלק1
34308חלק1, 3, 6, 8
34312חלק1-8
34313חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/08/1995תאריך פרסום: 03/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4323. עמוד: 4210. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים16/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/07/1995
החלטה בדיון באישור תכנית02/05/1995
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/04/1995
פרסום להפקדה ברשומות23/02/1995תאריך פרסום: 23/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4285. עמוד: 2189. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 13/02/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/02/1995
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1992
קבלת תכנית01/04/1992