שינוי מספר יח"ד מ-5 יח"ד ל-7 ,שינוי במס' הקומות,שינוי שטח: עיקרי ומגרש מינמלי.

תוכנית רח/ 550/ ב/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מספר יח"ד מ-5 יח"ד ל-7 ,שינוי במס' הקומות,שינוי שטח: עיקרי ומגרש מינמלי.
מספר: רח/ 550/ ב/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי מספר יח"ד במגרש נטו מ- 5 יח"ד ל-7 יח"ד.
2. שינוי במספר הקומות המותר מ- 4 קומות ע"ע ל- 6 קומות מעל קומת קרקע המשמשת לובי כניסה/ קומת מגורים מעל מרתף/ חניה וחדר על הגג, הכל כמפורט בנספח הבינוי המנחב המצורף לתכנית זו.
3. שינוי שטח עיקרי מ- 110 אחוז משטח המגרש:
ל - 860 מ"ר שטח עיקרי ובנוסף חדר על הגג בשטח של 30 מ"ר, 490 מ"ר שטח שרות מעל הקרקע ו- 320 מ"ר שטח שרות מתחת לקרקע למרתף/חניה.
4. שינוי שטח מגרש מינימלי מ- 750 מ"ר ל- 600 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאיזנברג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק1038
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2000/ יהגדלת אחוזי הבניה המירביים באזור מגורים ב' שטחי שרות.קביעת תקן חניה.הוראותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2571. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות08/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3839. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/02/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/02/2004
קבלת תכנית15/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200403508/12/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים43024/08/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400911/05/2004