שינוי מס' 17 לתכנית מיתאר מס' 101/02/3

תוכנית 3/ 02/ 101/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מס' 17 לתכנית מיתאר מס' 101/02/3
מספר: 3/ 02/ 101/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח של כ- 43 דונם מתוך שטח צבורי פתוח וקביעת דרך גישה לחווה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אזור תעשיה זעירה, אשדוד, רובע א'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
471חלק9
2064חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/01/1981תאריך פרסום: 01/01/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2682. שנה עברית: התשמא .