שינוי מס' 2 לתכנית מס' 123/03/11

תוכנית 11/ 03/ 123/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מס' 2 לתכנית מס' 123/03/11
מספר: 11/ 03/ 123/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך הגישה והתוספת לשטח הכריה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
נחל ערוער

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39782חלק8, 11, 22, 24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/1980תאריך פרסום: 04/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2655. שנה עברית: התשם .