שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 116

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 116
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרש

תיאור המיקום:
ישוב: ישרש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4363חלק19, 22-23, 27-29
4745חלק1-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/1988תאריך פרסום: 25/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3584. עמוד: 37. שנה עברית: התשמט .