שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 15/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 15/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש. 2. קביעת יעודים ואזורים. 3. שינוי תוואי הדרך בהתאם למצב בפועל. 4. בטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצורכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםטופוגרפיה / תכנית מצבית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגאולי תימן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8394חלק20-21
8395חלק78-79, 103
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2038. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים25027/11/2002