שינוי משטח למגורים ב' לשטח למגורים מיוחד ולבניני ציבור.הגדלת: צפיפות,מס' קומות

תוכנית אל/ 195/ 8/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משטח למגורים ב' לשטח למגורים מיוחד ולבניני ציבור.הגדלת: צפיפות,מס' קומות
מספר: אל/ 195/ 8/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח למגורים ב' לשטח למגורים ג'.
2. הגדלת מס' יח"ד מ- 132 יח"ד ל- 168 יח"ד, תוספת של 36 יח"ד.
3. הגדלת מס' קומות מ-ק + 2 ל- ק+ 5.
4. שינוי יעוד משטח למגורים ב' לשטח לבנייני ציבור.
5. שינוי בקו בניין צדדי מ- 4 מ' ל- 5 מ'.
6. הגדלת שטח יח"ד מ- 106 מ"ר ברוטו ל- 135 מ"ר ברוטו.
7. כל שטח התכנית מיועד לאיחוד מגרשים וחלוקתם מחדש בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
רובע C.
התחום בין הרחובות המאיר, רח' יוסף קארו ורח' סעדיה גאון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5700חלק35-39, 63-66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195מזור החדשה.שינוי
תוכניתאל/ מק/ 195/ 8/ 1איחוד וחלוקה בהסכמת בעליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2848. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/03/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/02/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות14/06/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1625. שנה עברית: התשסט .
הוגשו התנגדויות29/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/12/2008
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/04/2007
קבלת תכנית26/02/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/06/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/04/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה